Polityka prywatności

I. Postanowienia podstawowe

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) jest Resacs s.r.o., ID 09306480 z siedzibą pod adresem tř. Osvobození 175, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice (zwana dalej: „Administratorem”).

2. Dane kontaktowe administratora są następujące

Adres: Resacs s.r.o., tř. Osvobození 175, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice

Email: info@resacs.cz

Telefon: +420 739 712 880

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka szczególnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które użytkownik przekazał administratorowi lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji zamówienia użytkownika.

2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne, kontaktowe i dane niezbędne do wykonania umowy.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1. zgodnym z prawem powodem przetwarzania danych osobowych jest

 • wykonanie umowy między użytkownikiem a administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • prawnie uzasadniony interes administratora w prowadzeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Coll. w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia towarów lub usług.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest

 • przetwarzanie zamówienia użytkownika i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do pomyślnego przetworzenia zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie przez administratora,
 • wysyłanie informacji handlowych i prowadzenie innych działań marketingowych.

3. Administrator podejmuje automatyczne indywidualne decyzje w rozumieniu art. 22 RODO. Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

IV. Okres przechowywania danych

1 Administrator przechowuje dane osobowe

 • przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a administratorem oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z tego stosunku umownego (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
 • przez okres przed wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, ale nie dłużej niż 10 lat, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

2. Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby

 • zaangażowanych w dostawę towarów/usług/dokonywanie płatności w ramach umowy,
 • świadczenie usług obsługi sklepu internetowego (Shoptet) i innych usług związanych z obsługą sklepu internetowego,
 • świadczenie usług marketingowych.

2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług mailingowych / dostawcy usług w chmurze.

VI. Prawa użytkownika

1. Zgodnie z warunkami RODO użytkownik ma prawo do

 • prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO; oraz
 • prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 RODO.
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora danych określony w art. III niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia przechowywania danych i przechowywania danych osobowych w formie papierowej.

3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

VIII. Postanowienia końcowe

1. składając zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia online, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z polityką prywatności i akceptuje ją w całości.

2. Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki, zaznaczając pole zgody za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając formularz zgody, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z polityką prywatności i akceptuje ją w całości.

3 Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Opublikuje nową wersję Polityki prywatności na swojej stronie internetowej, a także prześle nową wersję Polityki prywatności na adres e-mail podany administratorowi.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 17.7.2020.